logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA(SM)-SB-003/2561
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งทดแทน Capacitor Bank 22 kV จำนวน 10 ชุด
รายละเอียด
กฟภ.มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งทดแทน Capacitor Bank 22 kV จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
40,339,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
14/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
19/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
wichavut.nam@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์
025909110
โทรสาร
025909098
ผู้บันทึกข้อมูล
วิชาวุฒิ นามวงศ์
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น