logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-I(G)-011/2562
เรื่อง
จ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมแท่นผลิต จำนวน 2 หลัง ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
11,689,857.00 บาท
วันที่ประกาศ
26/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
29/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
0-2590-9066
โทรสาร
0-2590-9068
ผู้บันทึกข้อมูล
วิมล เสนารายณ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TOR.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น