logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)040D/2562
เรื่อง
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 ปี 2562 จำนวน 8 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)040D/2562
รายละเอียด
๑. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ๗ รายการ ใช้งานพื้นที่คลังชลบุรี ๒. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ๖ รายการ ใช้งานพื้นที่คลังระยอง ๓. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ๖ รายการ ใช้งานพื้นที่คลังฉะเชิงเทรา ๔. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ๖ รายการ ใช้งานพื้นที่คลังเมืองพัทยา ๕. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ๓ รายการ ใช้งานพื้นที่คลังแกลง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
31,299,747.00 บาท
วันที่ประกาศ
01/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
04/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคกลางจ.ชลบุรี
e-mail
sasinoot.kho@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี20000
โทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
โทรสาร
038-455280
ผู้บันทึกข้อมูล
ศศินุช ก๋งเอี่ยม
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น