logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.3 ลบ.(บห.)EB02/2562
เรื่อง
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ ตามแผนงานก่อสร้าง ประจำปี 2563 งบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) แผน ๓ และ แผน ๔ ตามแผนงานก่อสร้าง ประจำปี 2563 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9,477,899.50 บาท
วันที่ประกาศ
26/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
01/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
e-mail
pealopburipea@gmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
13 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์
036-413290
โทรสาร
036-422660
ผู้บันทึกข้อมูล
กมลฉัตร นิราพาธ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างขอบเขต TORtor ร่างขอบเขต ครั้งที่ 2.pdf
2สเปคพัสดุสเปคประกาศ_25620226_113637.pdf
3ราคากลางพัสดุราคากลางผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2561 ครั้งที่ 4.pdf
4ประกาศเชิญชวนตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน.pdf
5เอกสารประกวดราคาตัวอย่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น