logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-M(E)-114/2562
เรื่อง
ระกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฐานราก สำหรับใช้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 1 (ลานไก) - สถานีไฟฟ้าพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้างฐานราก สำหรับใช้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 1 (ลานไก) - สถานีไฟฟ้าพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
13,119,220.02 บาท
วันที่ประกาศ
19/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
24/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวางลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10220
โทรศัพท์
025909066
โทรสาร
025909068
ผู้บันทึกข้อมูล
โสรยา ฤกษ์ใหญ่

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
103.62.114-tor.pdf
2ราคากลาง 114.2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น