รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: S1(B)POLE(P)001/2561
เรื่อง: จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน14 รายการ ใช้งานโครงการ คพจ.1
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 10,885,678.17 บาท
วันที่ประกาศ: 23/02/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 28/02/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR: แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี
อีเมล์แอดเดรส: salinya.sut@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 86 หมู่5 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
 โทรศัพท์:  032-598538-43 ต่อ 10326-27         โทรสาร: 032-598478
ผู้ทำการบันทึก: ศรินยา สุทธารมย์
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1ราคากลาง S1(B)POLE(P)001-2561.pdf
2spec S1(B)POLE(P)001-2561.zip
3TOR.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น