logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
S1(B)POLE(P)001/2561
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน14 รายการ ใช้งานโครงการ คพจ.1
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
10,885,678.17 บาท
วันที่ประกาศ
23/02/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/02/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี
e-mail
salinya.sut@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
86 หมู่5 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์
032-598538-43 ต่อ 10326-27
โทรสาร
032-598478
ผู้บันทึกข้อมูล
ศรินยา สุทธารมย์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ราคากลาง S1(B)POLE(P)001-2561.pdf
2spec S1(B)POLE(P)001-2561.zip
3TOR.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น