logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-SPM-TSDP9.3-CBD/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
สถานีไฟฟ้าชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
280,775,918.00 บาท
วันที่ประกาศ
11/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
14/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า
e-mail
spm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า อาคาร LED ชั้น 17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-590-5835
โทรสาร
02-590-5855
ผู้บันทึกข้อมูล
ภัทรพงศ์ ผ่องพันธุ์งาม

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่าง TOR สฟ.ชลบุรี 4.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น