logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding010/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุรอง งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานจัดหาพัสดุทดแทนงานย้ายแนวสายส่งและงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ซื้อพัสดุรอง งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานจัดหาพัสดุทดแทนงานย้ายแนวสายส่งและงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
11,528,024.85 บาท
วันที่ประกาศ
04/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
10/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้)จังหวัดยะลา
e-mail
thanraphi.phu@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้)จังหวัดยะลา 59/27 หมู่ที่ 1 ถนนยะลาปัตตานี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์
073-262713
โทรสาร
073-262714
ผู้บันทึกข้อมูล
ธันญ์รพี พูลทิพเดชานันท์
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น