logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(ลถ)-008-2561
เรื่อง
จัดซื้อลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี ยาว 1,100-1,200 มิลลิเมตร รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน จำนวน 37,421 ลูก และยาว 1,500-1,600 มิลลิเมตร รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน จำนวน 14,755 ลูก
รายละเอียด
ประกาศครังที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
298,660,983.29 บาท
วันที่ประกาศ
27/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
04/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
สิงขร โสภา

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ราคากลางราคากลาง กฟภ.กจต.ป(ลถ)-008-2561.pdf
2ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์20190227191756.pdf
3เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์20190227191647.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น