logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA(SM)-TM-006/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อ High Vacuum Oil Purify 6,000 liter/hr ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ด้วย กบส. จะดำเนินการจัดซื้อ High Vacuum Oil Purify 6,000 liter/hr ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้ Specification No. R-660/2544 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะมีการพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 13-20 มิ.ย. 2562 จึงใคร่ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเสนอราคา เข้าร่วมพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว โดย กฟภ. จะพิจารณาปรับปรุงตามสมควร และแจ้งให้ทราบต่อไป
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
4,708,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
13/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
20/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กบส.
e-mail
taratorn.soo@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
025909111
โทรสาร
025909098
ผู้บันทึกข้อมูล
ธราธร สุขสดเขียว

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1Specification No. R-660/2544 + เงื่อนไขเฉพาะงานSpec งานจัดซื้อ High Vacuum Oil Purify 6,000 litehr (กบส. ปี 2562).pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น