logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กปส.(วป)1166/2562
เรื่อง
จ้างโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด
รายละเอียด
ประกาศครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
40,000,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
29/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
03/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกวางแผนและประเมินผล กองประชาสัมพันธ์
e-mail
plan.prd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
02-590-5186
โทรสาร
02-590-5214
ผู้บันทึกข้อมูล
จิรัชยา แสงวงศ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TOR ปลอดภัยและประหยัด.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น