logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
S๑(B)LABOR ๐๐๑/๒๕๖๓
เรื่อง
จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าปี๒๕๖๓-๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด
ตามรายละเอียดแนบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
403,187,842.07 บาท
วันที่ประกาศ
26/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
29/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี
e-mail
orapin.pea@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
86 หมู่ 5 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์
032-598538-43 ต่อ 10326
โทรสาร
032-598156
ผู้บันทึกข้อมูล
ศรินยา สุทธารมย์
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น