logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(รช)-003-2562
เรื่อง
จัดเช่ายานพาหนะปี 2562-2567 ตามความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 5 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,270,820.00 บาท
วันที่ประกาศ
02/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
05/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
พัณณ์ชิตา เฉลิมอารีวงศ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ใบแสดงราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดราคากลาง กฟภ.กจต.ป(รช)-003-2562.pdf
2ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์TOR กฟภ.กจต.ป(รช)-003-2562.pdf
3ประกาศตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น