logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(ลถ)-003.1-2562
เรื่อง
จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 70,000 ชุด
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
85,760,500.00 บาท
วันที่ประกาศ
29/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
03/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
ศิรวิชญ์ เรืองศรี

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เล่ม TOR กฟภ.กจต.ป(ลถ)-003.1-2562เล่ม TOR กฟภ.กจต.ป(ลถ)-003.1-2562.pdf
2ประกาศไฟฟ้าประกาศไฟฟ้า.pdf
3ราคากลางราคากลาง_กฟภ.กจต.ป(ลถ)-003.1- 2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น