logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-I(EB)-002/2562
เรื่อง
ซื้อ VT ขนาด 3 เฟส ระบบ 22-33 kV สำหรับ Load Break Switch (RCS)
รายละเอียด
จัดซื้อ VT ขนาด 3 เฟส ระบบ 22-33 kV สำหรับ Load Break Switch (RCS) จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย 1. VT ขนาด 3 เฟส 22,000/110V 10VA 220V 500VA (RCS) จำนวน 550 ชุด 2. VT ขนาด 3 เฟส 33,000/110V 10VA 220V 500VA (RCS) จำนวน 89 ชุด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
35,609,600.00 บาท
วันที่ประกาศ
27/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
31/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (กบร.)
e-mail
ที่อยู่ของหน่วยงาน
โทรศัพท์
02-590-5466
โทรสาร
02-590-5882
ผู้บันทึกข้อมูล
นิติกูล ภักดี

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เอกสารประกวดราคา1.เอกสารประกวดราคา.PDF
2ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง.PDF
3ร่างประกาศเชิญชวน3.ร่างประกาศเชิญชวน.PDF
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น