logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA(S2)กบญ.007/2562
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ สำหรับ Safety Stock ของ กฟต.2 โดยวิธี e-bidding
รายละเอียด
1. ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 33 เควี แบบ 57-3L มอก.1077 จำนวน 4,500 ลูก 2. ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 มอก.1251 จำนวน 2,460 ลูก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
13,978,151.72 บาท
วันที่ประกาศ
17/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
20/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
e-mail
sinee.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
167 หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์
075-378430-7 ต่อ 10326,10328
โทรสาร
075-378441
ผู้บันทึกข้อมูล
รัชนี นินทรกิจ
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น