logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ซป.ก.2-ชบ.(คพ.)01/2562
เรื่อง
จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทคอนกรีต โครงการ คพจ. 1 (แผน 3) จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด
จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทคอนกรีต โครงการ คพจ. 1 (แผน 3) จำนวน 4 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,327,845.65 บาท
วันที่ประกาศ
09/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
17/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี
e-mail
sathid.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
116 / 105 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์
038-455301
โทรสาร
038-455301
ผู้บันทึกข้อมูล
สำเนาว์ นกหงษ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อร่างเอกสารประกวดราคา001.pdf
2รายละเอียดสเปคตามที่ กฟภ. กำหนด และคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆเพิ่มเติมสเปค001.pdf
3ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปปช001.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น