logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA(S2)027/2561
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุรองปี 2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62027090714
รายละเอียด
ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 38 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
28,626,116.60 บาท
วันที่ประกาศ
20/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
25/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
e-mail
sinee.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
167 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์
075-378430-7 ต่อ 10326
โทรสาร
075-378441
ผู้บันทึกข้อมูล
นวลอนงค์ แก้วสายทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคา7.ร่างเอกสารประกวดราคา - 027-2561.pdf
2ร่างประกาศเชิญชวน8.ร่างประกาศเชิญชวน 027-2561.pdf
3ตารางราคากลาง5.ตารางราคากลาง + ใบแสดงรายการสินค้า e-GP PEA(S2)กบญ.027_2561.PDF
4สเปคเหล็กรูปรางน้ำ (รายการที่ 1)1.สเปคเหล็กรูปรางน้ำ (รายการที่ 1) scan.PDF
5สเปค ท่อเหล็ก 100x50x3.2 ยาว 100 มม.(รายการที่ 4)2.spec ท่อเหล็ก 100x50x3.2 ยาว 100 มม.(รายการที่ 4) scan.PDF
6RPRO-014-2559 (รายการที่ 5) 3.RPRO-014-2559 (รายการที่ 5) scan.PDF
7RHDW-011_2556 (รายการที่ 2,3,6-38)4.สเปค RHDW-011_2556 (รายการที่ 2,3,6-38) scan.PDF
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น