logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(ลถ)-007-2561
เรื่อง
จัดซื้อลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข (53-2) จำนวน 431,320 ลูก
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9,184,096.76 บาท
วันที่ประกาศ
08/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
ขวัญภิชา ม่านกลาง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่างประกาศ TOR.pdf
2ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ร่างเอกสารประกวดราคา กฟภ.กจต.ป(ลถ)-007-2561.pdf
3ใบแสดงราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดราคากลาง_กฟภ.กจต.ป(ลถ)-007- 2561.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น