logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.2 กกค.(จค)-02/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.2 จำนวน 12 รายการ
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.2 จำนวน 12 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ น.2 กกค.(จค)-02/2562
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,842,368.90 บาท
วันที่ประกาศ
09/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
17/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก
e-mail
chanachai.pum@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
350/9 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
055320138
โทรสาร
055320137
ผู้บันทึกข้อมูล
ชนะชัย พุ่มปัญญา

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ขออนุมัติ ร่าง TORขออนุมัติร่าง TOR.PDF
2ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง.pdf
3แบบมาตรฐานแบบมาตรฐาน.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น