logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.-คพญ.1-06/2562
เรื่อง
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เคเบิลใต้ดิน ช่วงโรงแรมสีมาธานี - สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 6 จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1
รายละเอียด
ดำเนินการก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เคเบิลใต้ดิน ช่วงโรงแรมสีมาธานี - สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 6 จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบเลขที่ HB2-A1/613024 จำนวน 6 แผ่น และ กอบ.(อส.)-UG-OFC-NE3-Nakon 6 Substation จำนวน 6 แผ่น โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 1) ดำเนินการรื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 400 ตารางมิลลิเมตร และนำสายกลับมาใช้ใหม่ ระยะทาง 272 วงจร-เมตร พร้อมรื้อถอนเสาคอนกรีตอัดแรง(คอร.) 22 เมตร จำนวน 2 ต้นและปักเสา คอร. ใหม่จำนวน 4 ต้น 2) ติดตั้ง Air Break Switch ระบบ 115 เควี จำนวน 1 ชุด 3) ติดตั้ง Riser Pole ระบบ 115 เควี (SD-UG-5 และ SD-UG-5*) จำนวน 2 ชุด 4) ร้อยสายเคเบิลใต้ดินทองแดงชนิดแกนเดี่ยวฉนวน XLPE ระบบ 115 เควี ขนาด 800 ตาราง-มิลลิเมตร จำนวน 6 สาย ระยะทางประมาณ 4.42 วงจร-กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อสาย 5) ก่อสร้างบ่พักสาย (Manhole) 6) ก่อสร้างท่อร้อยสาย Horizontal Directional Drilling (HDD) 7) ก่อสร้าง Duct Bank 8) ดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสาร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
327,921,820.37 บาท
วันที่ประกาศ
26/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
01/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
psm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-590-5826
โทรสาร
02-590-5004
ผู้บันทึกข้อมูล
ภูมิ อินทร์ปัญญา
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น