logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ผ)-060-2562
เรื่อง
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ศก. 4 มม. และ ขนาด ศก. 5 มม. จำนวน 12 รายการ
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
308,021,120.42 บาท
วันที่ประกาศ
01/10/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
04/10/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาในประเทศ
e-mail
banyawat.khe@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
เลขที่ 200 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ตึก 50 ชั้น 5 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-590-5314
โทรสาร
02-590-5307
ผู้บันทึกข้อมูล
บัญญวัต เข็มทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ราคากลางกฟภ.กจน.ป(ผ)-060-2562.pdf
2สเปคกฟภ.กจน.ป(ผ)-060-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น