รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: ฉ.3 นม2(หทล)(บห.)EBD-001/2561
เรื่อง: จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา2(หัวทะเล)
รายละเอียด ๑. เสา คอนกรีต ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ต้น ๒. เสา คอนกรีต ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ต้น ๓. เสา คอนกรีต ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒๗๐ ต้น ๔. เสา คอนกรีต ขนาด ๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๓๐๐ ต้น ๕. สมอบก ขนาด๐.๕๕x๐.๕๕x๐.๑๕ เมตรจำนวน ๒๐๐ แผ่น ๖. คอน คอร.สปัน ขนาด๐.๑๐x๐.๑๐x๒.๕๐ เมตรจำนวน ๑๐๐ ท่อน ๗. คอน คอร.สปัน ขนาด๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๐๐ เมตรจำนวน ๒๐๐ ท่อน ๘. คอน คอร.สปัน ขนาด๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๕๐ เมตรจำนวน ๔๐๐ ท่อน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 6,585,186.60 บาท
วันที่ประกาศ: 11/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 21/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: sopon.rat@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (หัวทะเล) ที่อยู่ 536/4 ม.10 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000
 โทรศัพท์:  044218308         โทรสาร: 044218198
ผู้ทำการบันทึก: ธรรมศักดิ์ เสรีกุล
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
10.1ร่างงานขอบเขตของงาน (TOR).pdf
20.2ความต้องการคอนกรีต.pdf
30.3ใบยื่นผลิตภัณฑ์คอนกรีต.pdf
40.4ใบแทรก.pdf
50.5เสา 8 9 12 14 16 18 ประกาศ 1.pdf
60.6เสา คอร. 12.20, 14.30 ประกาศ.pdf
70.7แผ่นสมอบก คสล. ประกาศ.pdf
80.8คอน คอร.สปัน 0.10x0.10x1.50, 2.50, 3.20 ,0.12x0.12x3.00 ประกาศ.pdf
90.9คอน คอร.สปัน 0.12x0.12x2.00,2.50 ประกาศ-01.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น