logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 นม2(หทล)(บห.)EBD-001/2561
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา2(หัวทะเล)
รายละเอียด
๑. เสา คอนกรีต ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ต้น ๒. เสา คอนกรีต ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ต้น ๓. เสา คอนกรีต ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒๗๐ ต้น ๔. เสา คอนกรีต ขนาด ๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๓๐๐ ต้น ๕. สมอบก ขนาด๐.๕๕x๐.๕๕x๐.๑๕ เมตรจำนวน ๒๐๐ แผ่น ๖. คอน คอร.สปัน ขนาด๐.๑๐x๐.๑๐x๒.๕๐ เมตรจำนวน ๑๐๐ ท่อน ๗. คอน คอร.สปัน ขนาด๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๐๐ เมตรจำนวน ๒๐๐ ท่อน ๘. คอน คอร.สปัน ขนาด๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๕๐ เมตรจำนวน ๔๐๐ ท่อน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,585,186.60 บาท
วันที่ประกาศ
11/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
21/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
sopon.rat@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (หัวทะเล) ที่อยู่ 536/4 ม.10 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์
044218308
โทรสาร
044218198
ผู้บันทึกข้อมูล
ธรรมศักดิ์ เสรีกุล
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น