logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ม)-003-2562
เรื่อง
SMART METER 3 P 4 W จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
126,656,970.00 บาท
วันที่ประกาศ
07/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
12/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาในประเทศ
e-mail
aorathai.san@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-590-5314
โทรสาร
02-590-5307
ผู้บันทึกข้อมูล
อรทัย แสงทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสเปค- ป(ม)-003-2562.pdf
2ราคากลางราคากลาง-ป(ม)-003-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น