logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-I-HVTC2-METER/2561
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาห้องฝึกปฏิบัติการด้านมิเตอร์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง PEA
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างพัฒนาห้องฝึกปฏิบัติการด้านมิเตอร์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง PEA
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
31,030,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
27/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
30/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า
e-mail
spm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์
0-2590-5837
โทรสาร
0-2590-5855
ผู้บันทึกข้อมูล
พันทิวา ชิตเครือ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างTOR_LabMeter.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น