logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จก.5/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ กฟจ.นครราชสีมา 3 (สุรนารี) (ก่อสร้างที่สำนักงานเขต กฟฉ.3)
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) (ก่อสร้างที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
26,750,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
04/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
07/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดจ้างและก่อสร้างงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
e-mail
cwc@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
0-2009-6103
โทรสาร
0-2009-6108
ผู้บันทึกข้อมูล
วิทยนันท์ พฤฒิวรานนท์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างประกาศเชิญชวนร่างประกาศเชิญชวน (e-gp).pdf
2ร่างเอกสารประกวดราคาร่างเอกสารประกวดราคา (e-GP).pdf
3แบบก่อสร้างแบบก่อสร้าง.pdf
4รายการประกอบแบบรายการประกอบแบบ.pdf
5รายละเอียดการคำนวณราคากลาง (BOQ)รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities).pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น