logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)042D/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำรองคลังทดแทนงานจากภัยธรรมชาติ งบลงทุน
รายละเอียด
๑. เสาคอนกรีต ๘ เมตร ใช้งานพื้นที่ ฉะเชิงเทรา จำนวน ๔๐๐ ต้น ๒. เสาคอนกรีต ๙ เมตร ใช้งานพื้นที่ เมืองพัทยา จำนวน ๖๐๐ ต้น ๓. เสาคอนกรีต ๙ เมตร ใช้งานพื้นที่ ศรีราชา จำนวน ๔๐๐ ต้น ๔. เสาคอนกรีต ๑๒.๐๐ เมตร ใช้งานพื้นที่ เมืองพัทยา จำนวน ๔๐๐ ต้น ๕. เสาคอนกรีต ๑๒.๐๐ เมตร ใช้งานพื้นที่ ศรีราชา จำนวน ๓๐๐ ต้น ๖. เสาคอนกรีต ๑๒.๐๐ เมตร ใช้งานพื้นที่ ฉะเชิงเทรา จำนวน ๓๐๐ ต้น ๗. เสาตอม่อ คอร. ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร ใช้งานพื้นที่ ฉะเชิงเทรา จำนวน ๓๗๐ ต้น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
8,019,714.20 บาท
วันที่ประกาศ
25/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
30/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคกลางจ.ชลบุรี
e-mail
sasinoot.kho@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
โทรสาร
038-455280
ผู้บันทึกข้อมูล
ศศินุช ก๋งเอี่ยม
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น