logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
C3IAH ชช.015/2562
เรื่อง
จัดซื้อสายไฟ สำหรับงานก่อสร้างสถานีอ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว) จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,804,101.58 บาท
วันที่ประกาศ
10/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
15/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม
e-mail
woradakrong.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) 9/1 ม.1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทรศัพท์
034-339140-5 ต่อ 10328
โทรสาร
034-332926
ผู้บันทึกข้อมูล
วรฎากรอง นะวาระหะคุณ
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น