logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding032/2561
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 21 รายการ
รายละเอียด
ซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibg)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
20,441,579.60 บาท
วันที่ประกาศ
12/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
15/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
e-mail
parinya.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 59/27 ถนนยะลา-ปัตตานี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์
073-262713
โทรสาร
073-262714
ผู้บันทึกข้อมูล
ปริญญา ชัมพูชนะ
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น