logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-I(G)-109/2562
เรื่อง
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขนาด 3x18 เมตร 80 ตัน
รายละเอียด
ครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
10,539,500.00 บาท
วันที่ประกาศ
28/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
02/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-590-9066
โทรสาร
02-590-9068
ผู้บันทึกข้อมูล
พนารัตน์ เคียนทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1แบบประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น