logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.3กบญ.(จซ.)ข1/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.(เลขที่ น.3กบญ.(จซ.)ข1/2562)
รายละเอียด
ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
14,766,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
04/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
07/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
e-mail
chotiga.won@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
13 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์
036-413142
โทรสาร
036-413032
ผู้บันทึกข้อมูล
บูรณ์สิริ เต็งทับทิม

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ขอบเขตของงานฯขอบเขตของงานฯ.pdf
2สเปคสเปค.pdf
3เอกสารแนบการให้คะแนนเอกสารแนบเรื่องการให้คะแนน.pdf
4ราคากลางฯราคากลางประกวดราคาเลขที่ PEA.ปปช.กำหนด.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น