logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-M(A)-105/2562
เรื่อง
จัดจ้างก่อสร้างงานติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควี ขนาด 1x25 เอ็มวีเอ พร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 22 เควี เพิ่มเติม ที่สถานีไฟฟ้าวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
รายละเอียด
ครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
68,092,232.00 บาท
วันที่ประกาศ
23/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
26/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์
02-590-9066
โทรสาร
02-590-9068
ผู้บันทึกข้อมูล
พนารัตน์ เคียนทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
103-tor.62.105.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น