logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(รซ)-013-2561
เรื่อง
จัดซื้อชุดอุปกรณ์ Bypass Cable System สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV จำนวน 10 ชุด
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
96,300,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
19/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
22/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
พัณณ์ชิตา เฉลิมอารีวงศ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือร่างขอบเขตเขตของงาน (TOR)TOR กฟภ.กจต.ป(รซ)-013-2561.pdf
2ใบแสดงราคากลางราคากลาง กฟภ.กจต.ป(รซ)-013-2561.pdf
3ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์20190319105336.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น