logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.-คกท.-17/2562
เรื่อง
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี ตามโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี ตามโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
1,766,734,780.00 บาท
วันที่ประกาศ
25/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
e-mail
PSM@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
โทรศัพท์
0-2590-5825
โทรสาร
0-2590-5004
ผู้บันทึกข้อมูล
รุ่ง ปัญญาชัย

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เล่ม TORTor สมุย วงจรที่ 4 rev5-.pdf
2ที่มาราคากลาง16--ที่มาราคากลาง-.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น