logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ต.1กย.133/2562
เรื่อง
จ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน,ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น,อาคารอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง,โรงจอดรถยนต์ฯ ที่ กฟส.กุยบุรี จ.ประจวบฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
1.อาคารสำนักงาน 1 หลัง 2.อาคารป้อมยาม 1 หลัง 3.โรงจอดรถยนต์มาตรฐานหลังคาเดี่ยว 1 หลัง 4.งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า 5.งานปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) 6.งานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน 7.งานรั้วคอนกรีตบล็อกมาตรฐาน 8.งานประตูลวดตาข่ายบานเลื่อน 9.ถนน-ลาน คสล. 10.รางระบายน้ำ คสล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 11.รางระบายน้ำ คสล. ฝาปิดเหล็ก 12.ทางเท้าบล็อกปูพื้นสำเร็จรูปพร้อมขอบคันหินสำเร็จรูป 13.งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
20,330,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
14/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
19/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกุยบุรี
e-mail
pea.kuiburi@gmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
31 ม.10 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทรศัพท์
032681797
โทรสาร
032681958
ผู้บันทึกข้อมูล
อันธิกา จิตต์บำรุงสกุล

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1แบบ ขอบคัน คสล.pdf
2แบบ ถนน-ลาน คสล. หนา 15 ซม..pdf
3แบบ ระบบปรับอากาศ สนง.สาขา ทางเข้ามุมซ้าย.pdf
4แบบระบบไฟฟ้า สนง.สาขา ทางเข้ามุมซ้าย.pdf
5แบบระบบไฟฟ้า อาคารอยู่เวร (ป้อมยาม).pdf
6แบบระบบสุขาภิบาล สนง.สาขา ทางเข้ามุมซ้าย.pdf
7แบบรั้วคอนกรีตบล็อกทึบ เข็ม 4 ต้น.pdf
8แบบรั้ว-ประตูลวดตาข่าย(บานเลื่อนกว้าง7.00ม.) พร้อมผนังกันดิน คสล.สูง 0.30-1.00 ม.pdf
9แบบรางระบายน้ำ 30 ซม. ฝาปิด คสล..pdf
10แบบรางระบายน้ำ 30 ซม. ฝาปิดเหล็ก.pdf
11แบบโรงจอดรถ (หลังคา metal sheet).pdf
12แบบศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office สนง.สาขา ทางเข้ามุมซ้าย.pdf
13แบบสำนักงาน 2 ชั้น กฟส.ทางเข้ามุมซ้าย.pdf
14แบบอาคารอยู่เวร ขนาด 4.00 x 6.50ม. (เคาน์เตอร์ด้านขวา).pdf
15ประกอบระบบเครือข่าย ตกแต่งภายใน สาขา ซ้าย.pdf
16พรบ.การถมดิน.pdf
17รหัสสีอาคาร กฟภ. รุ่นใหม่.pdf
18ระเบียบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของ กฟภ..PDF
19ระเบียบข้อยกเว้นการแจ้งส่งแบบแปลนการก่อสร้าง.pdf
20รายการประกอบ ระบบสุขาภิบาล สนง.สาขา.pdf
21รายการประกอบการถมดินบดอัดแน่น.pdf
22รายการประกอบแบ สนง.สาขา_เครือข่าย.pdf
23รายการประกอบแบ สนง.สาขา_เตือนอัคคีภัย.pdf
24รายการประกอบแบ สนง.สาขา_ระบบโทรศัพท์.pdf
25รายการประกอบแบ สนง.สาขา_ระบบเสียง.pdf
26รายการประกอบแบบ มู่ลี่แนวนอน.pdf
27รายการประกอบแบบ สนง_รวม.pdf
28รายการประกอบแบบ สนง_ระบบปรับอากาศ.pdf
29วางผังสำนักงาน กฟส.กุยบุรี_Bidding รวม_11122561.pdf
30สเปคประตูอัตโนมัติ.pdf
31ราคาก่อสร้าง(ผู้รับจ้าง)ที่ กฟส.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์.pdf
32T.O.R.pdf
332.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น