logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ก.1 กกค(ยธ)(ปก) 29/2562
เรื่อง
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 2 ชั้น ขนาด 13.50 x 20.00 เมตร (ทางเข้ามุมขวา) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ที่ กฟอ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 2 ชั้น ขนาด 13.50 x 20.00 เมตร (ทางเข้ามุมขวา) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ที่ กฟอ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
14,980,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
04/10/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
09/10/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกงานโยธาและสถาปัตย์ กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา
e-mail
vetang.bun@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา ถ.สายเอเซีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์
035241142 ต่อ 10170
โทรสาร
035323654
ผู้บันทึกข้อมูล
เวทางค์ บุณยะวันตัง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
162107016722_25621004180941_2.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น