logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-DSRP3-NAA/2561
เรื่อง
งานจ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้า ระบบ 22 เควี จาก Outdoor Type เป็น Indoor Type ที่สถานีไฟฟ้าน่าน 1 จังหวัดน่าน
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
71,151,362.00 บาท
วันที่ประกาศ
10/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
16/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
spm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์
025905836
โทรสาร
025905855
ผู้บันทึกข้อมูล
ศตกร หอมขจร

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
161047371289_25610510161844_2.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น