รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: PEA-DSRP3-NAA/2561
เรื่อง: งานจ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้า ระบบ 22 เควี จาก Outdoor Type เป็น Indoor Type ที่สถานีไฟฟ้าน่าน 1 จังหวัดน่าน
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 71,151,362.00 บาท
วันที่ประกาศ: 10/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 16/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: spm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
 โทรศัพท์:  025905836         โทรสาร: 025905855
ผู้ทำการบันทึก: ศตกร หอมขจร
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
161047371289_25610510161844_2.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น