logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA(S2)กบญ.035/2561
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุประเภทลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี ช่วงแยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-สฟ.ถลาง 2 (ช่วงที่ 1-6) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
รายละเอียด
รายการที่ 1 ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 33 เควี แบบ 57-3L มอก.1077 จำนวน 2,391 ลูก รายการที่ 2 ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 มอก.1251 จำนวน 2,274 ลูก รายการที่ 3 ลูกถ้วยแขวนแบบ ง (แบบ 52-4) มอก.354 จำนวน 2,125 ลูก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
11,505,660.78 บาท
วันที่ประกาศ
10/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
19/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
e-mail
sinee.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
167 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์
075-378430-7 ต่อ 10326,10328
โทรสาร
075-378441
ผู้บันทึกข้อมูล
สินี เจริญศิริพันธ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1สเปครายการที่ 11สเปคเลขที่ RINS-005_2551.PDF
2สเปครายการที่ 2-32.สเปคเลขที่ RINS-002_2561.PDF
3ราคากลาง3.ราคากลาง ลูกถ้วย 3 รายการ-ใต้ไลน์ถลาง-ใหม่.pdf
4ร่างเอกสารประกวดราคา4.เอกสารประกวดราคา PEA(S2)035_2561.PDF
5ร่างประกาศประกวดราคา5.ประกาศประกวดราคา PEA(S2)035_2561 (1).PDF
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น