logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ช)-024-2562
เรื่อง
เครื่องทดสอบมิเตอร์ระบบ AMR/AMI
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,350,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
18/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
22/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาในประเทศ
e-mail
vor1724@gmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) กองจัดหาในประเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-590-5314
โทรสาร
02-590-5307
ผู้บันทึกข้อมูล
วรรัตน์ ชูเวทย์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1สเปคสเปค (กฟภ.กจน.ป(ช)-024-2562.pdf
2ราคากลางราคากลาง ปปช. กฟภ.กจน.ป(ช)-024-2562.pdf
3ประกาศจัดซื้อประกาศจัดซื้อ กฟภ.กจน.ป(ช)-024-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น