logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ผ)-056-2562
เรื่อง
ลวดเหล็กปลอก ขนาด ศก. 2.8 มม. (ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ) จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,763,693.63 บาท
วันที่ประกาศ
24/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
30/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาในประเทศ
e-mail
sujeemanas.pint@gmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
โทรศัพท์
0-2590-5314
โทรสาร
0-2590-5307
ผู้บันทึกข้อมูล
ศุจีมนัส ปิ่นทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1Spec กฟภ.กจน.ป(ผ)-056-2562.pdf
2ราคากลาง.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น