รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: จร.(จส.1)-คพญ.1-02/2561
เรื่อง: งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนพัทยากลาง ตาม คพญ.1 และก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี เป็นวงจรเฉพาะ ให้ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน และก่อสร้างสายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้ดิน บริเวณถนนพัทยากลาง ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1) และก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินระบบ 22 เควี เป็นวงจรเฉพาะ จำนวน 4 วงจร ให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช จังหวัดชลบุรี ถนนพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี โดยดำเนินการตามแผนผังเลขที่ HA2-A1/601002 จำนวน 26 แผ่น แผนผังเลขที่ HA2-A1/602001 จำนวน 4 แผ่น และแบบติดตั้งระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 11 แผ่น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 297,004,180.00 บาท
วันที่ประกาศ: 11/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 17/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: psm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: กองจัดการงานระบบไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 โทรศัพท์:  0-2590-5824         โทรสาร: 0-2590-5004
ผู้ทำการบันทึก: วีระพงศ์ วงศ์ใหญ่
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1TOR TOR_PATTAYA_Central_Festival.pdf
2ราคากลาง ตาม ป.ป.ช.1 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร.pdf
3คำนวณราคากลาง2 คำนวณราคากลาง.pdf
4ปร.63 ปร6.pdf
5ปร.53 ปร5.pdf
6ปร.43 ปร4.pdf
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ร่างประกาศ TOR ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป