logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(ไอที)-013-2562
เรื่อง
ซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย (Next Generation Firewall) จำนวน 2 ชุด และระบบบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด
ประกาศครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
18,373,012.80 บาท
วันที่ประกาศ
28/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
03/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
กวิตา ศรีบุญนาค

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือร่างขอบเขตเขตของงาน (TOR)ร่าง TOR_กฟภ.กจต.ป(ไอที)-013-2562.pdf
2ใบแสดงราคากลางราคากลาง.pdf
3ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่างประกาศ.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น