logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)070D/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่ม ลูกถ้วย 2 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)070D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
1. ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L จำนวน 4,628 ลูก 2. ลูกถ้วยพินโพสท์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 5,386 ลูก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9,140,044.86 บาท
วันที่ประกาศ
13/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
16/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี
e-mail
ploynapad.boo@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
โทรสาร
038-455280
ผู้บันทึกข้อมูล
พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น