logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปก.ก.2กบญ.(จซ)085D/2562
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุสำรอง safety stock กลุ่ม หม้อแปลง 22 เควี ชนิดทนการลัดวงจร 1 รายการ
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุสำรอง safety stock รายการ หม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ 22 เควี ชนิดทนการลัดวงจร จำนวน 34 เครื่อง เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)085D/2562
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
10,004,500.00 บาท
วันที่ประกาศ
07/10/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
10/10/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 ภาคกลาง ชลบุรี
e-mail
sasinoot.kho@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์
038455086 ต่อ 10326
โทรสาร
038455280
ผู้บันทึกข้อมูล
ศศินุช ก๋งเอี่ยม
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น