logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 ภข.(บห.) EBD-001/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.๑, คขก.๒, คฟม.๒ และงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่ง(I.MR) ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ ของ กฟอ.ภูเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
1.เสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 1,900 ต้น 2.เสา คอร. ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 250 ต้น 3.เสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1,100 ต้น 4.เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 500 ต้น 5.เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.41x0.41x5.50 เมตร จำนวน 200 ต้น 6.สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน 2,600 แผ่น 7.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x1.50 เมตร จำนวน 100 ท่อน 8.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร จำนวน 700 ท่อน 9.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร จำนวน 500 ท่อน 10.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 100 ท่อน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
15,372,262.00 บาท
วันที่ประกาศ
13/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว
e-mail
Supattra.som@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว 366 หมู่ 1 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์
044-861188
โทรสาร
044-861982
ผู้บันทึกข้อมูล
สุพัตรา สมบัติ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ขอบเขตของงาน (TOR)ไฟล์ที่ 4 (ประกอบ) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ กฟอ.ภข..pdf
2ตาราง ป.ป.ช.ปปช. ภข..pdf
3SPEC เสาสเปค เสา ภข..pdf
4เงื่อนไขทั่วไปประกอบการซื้อพัสดุ7.1 - EBD07.62 - เงื่อนไข.pdf
5ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจเสนอราคา7.2 - EBD07.62 - แนบใหม่.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น