รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: ซป.ฉ.1 (จซ) 03/2561
เรื่อง: ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 46 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด จัดส่งการไฟฟ้าในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 29,831,227.70 บาท
วันที่ประกาศ: 10/04/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 19/04/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: ics.pea2557@gmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 123 หมู่บ้านบ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 โทรศัพท์:  0-4293-1188         โทรสาร: 0-4293-1188
ผู้ทำการบันทึก: วรัชญ์พร ศิริบรรดาศักดิ์
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1เอกสาประกาศร่าง TOR ซป.ฉ.1 (จซ) 03.2561 ในระบบ eGP.pdf
2ปะหน้ารายละเอียดสเปค ซป.03.2561.pdf
3R-506-2546.pdf
4R-652-2538.PDF
5R-686-2540.PDF
6RCBL-013-2555.PDF
7RCBL-018-2554.PDF
8RCBL-026-2560.PDF
9RCBL-039-2551.PDF
10RCBL-050-2551.PDF
11RCBL-058-2560.PDF
12RHDW-011-2556.PDF
13RHDW-013-2554.PDF
14RHOT-081-2560.PDF
15RMIS-105-2560.PDF
16รายละเอียดการจัดส่ง ซป.03.2561.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น