logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ซป.ฉ.1 (จซ) 03/2561
เรื่อง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 46 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
จัดส่งการไฟฟ้าในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
29,831,227.70 บาท
วันที่ประกาศ
10/04/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
19/04/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
ics.pea2557@gmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
123 หมู่บ้านบ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์
0-4293-1188
โทรสาร
0-4293-1188
ผู้บันทึกข้อมูล
วรัชญ์พร ศิริบรรดาศักดิ์
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น