logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 ภข.(บห.)EBD-006/2562
เรื่อง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ประจำปี 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ 1 เฟส และ 3 เฟส ไม่ประกอบ ซีที ประจำปี 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเขตพื้นที่ อ.ภูเขียว อ.คอนสาร อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
621,199.20 บาท
วันที่ประกาศ
05/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
10/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว
e-mail
worrachai.sed@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
366 ม.1 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์
044861705
โทรสาร
044861982
ผู้บันทึกข้อมูล
วรชัย สีดาเหลา

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างขอบเขตของงาน (TOR)6.ร่างขอบเขตของงาน.pdf
2ปปช.7e-gp ปปช.7 ผมต.ภข .pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น