รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding004/2561
เรื่อง: ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 8 รายการ
รายละเอียด ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 8 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)004/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 7,338,445.20 บาท
วันที่ประกาศ: 28/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 02/04/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR: กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
อีเมล์แอดเดรส: nichanan.bab@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 59/27 ถนนยะลา-ปัตตานี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
 โทรศัพท์:  073-262-713         โทรสาร: 073-262-714
ผู้ทำการบันทึก: นิชนันท์ แนบนิ่มรัตน์
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
11.ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2561 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)004/256115032561Template ประกาศเชิญชวน.pdf
22.ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 8 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)004/256119032561Template เอกสารประกวดราคา.pdf
33.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ พัสดุรองประจำปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 8 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)004/2561ราคากลางและราคาอ้างอิง-อุปกรณ์ลูกถ้วย-Bidding004-2561.pdf
44.แบบสัญญาซื้อขาย ตามราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2561แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป-ใหม่.pdf
55.สเปค R-564-2547R-564-2547-Bidding004-2561.pdf
66.สเปค R-911-2564R-911-2546-Bidding004-2561.pdf
77. สเปค RHDW-011-2556RHDW-011-2556-Bidding004-2561.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น