logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.3นว.(บห)-eb002/2562
เรื่อง
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฯตามแผนงานก่อสร้าง(ครั้งที่2)ประจำปี2563
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่1 งบคพจ.1(แผน3และแผน4)ตามแผนงานก่อสร้าง ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
11,940,558.00 บาท
วันที่ประกาศ
18/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
21/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์
e-mail
navapan.hat@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
924/7 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์
056-221112
โทรสาร
056-226413
ผู้บันทึกข้อมูล
นวพรรณ หาธรรม
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น