logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ม)-049-2562
เรื่อง
มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
127,277,436.25 บาท
วันที่ประกาศ
24/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาในประเทศ
e-mail
sujeemanas.pin@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
โทรศัพท์
0-2590-5314
โทรสาร
0-2590-5307
ผู้บันทึกข้อมูล
ศุจีมนัส ปิ่นทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1กฟภ.กจน.ป(ม)-049-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น